Podmínky užití webových stránek PPSM

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1    Tyto podmínky užití webových stránek Pražské plynárenské, a.s. („podmínky“) upravují práva a povinnosti při používání webových stránek umístěných na adrese www.ppas.cz (dále jen „webové stránky“). Vlastníkem a provozovatelem webových stránek je společnost Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 11000, IČO: 60193492, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2337 (dále jen „společnost“).
1.2    Přístupem na webové stránky uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto podmínek a že jim rozumí. Zároveň uživatel souhlasí s tím, že je těmito podmínkami vázán a že při používání webových stránek bude jednat v souladu s podmínkami a příslušnými právními předpisy. V případě, že uživatel s podmínkami nesouhlasí, není oprávněn používat webové stránky.
1.3    Prostřednictvím webových stránek poskytuje společnost uživatelům, tj. zejména svým současným, potenciálním či bývalým zákazníkům, (i) informace o poskytovaných produktech a službách společnosti (ii) informace o společnosti, včetně kontaktních údajů společnosti (iii) přístup do zákaznického portálů (více v části 3 těchto podmínek) a (iv) další související informace. 
1.4    Používání webových stránek není zpoplatněno.


2.    PODMÍNKY PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK


2.1    Dostupnost webových stránek, včetně zákaznického portálu, v koncovém zařízení pro uživatele není garantována. Společnost si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu neumožnit přístup k webovým stránkám, a to zejména v případech, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za dostupnost webových stránek.
2.2    Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv dle svého uvážení (nepravidelně) provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality webových stránek. V souvislosti s tím může společnost provádět plánované i neplánované odstávky v provozu webových stránek za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny webových stránek, software nebo jiných počítačových programů.
2.3    Obsah webových stránek je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na webových stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na webových stránkách. Obsah webových stránek byl získán ze zdrojů, které společnost považuje za spolehlivé. Společnost neodpovídá a nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost informací uvedených na webových stránkách.
2.4    Veškerý obsah webových stránek má pouze informativní charakter. To neplatí, pokud z povahy informací či dokumentů umístěných na webových stránkách vyplývá jinak. Zejména může jít o situace, kdy společnost na webových stránkách uveřejňuje dokumenty upravující právní vztah mezi společností a zákazníkem (obchodní podmínky společnosti, formuláře apod.). Prostřednictvím obsahu uveřejněného na webových stránkách nečiní společnost žádné technické, právní či ekonomické doporučení nebo analýzu.
2.5    Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na webové stránce nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany společnosti ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak nebo pokud z povahy uveřejněného obsahu nevyplývá jinak, nemá obsah webových stránek povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.
2.6    Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu webových stránek. 
2.7    Uživatel nesmí při používání webových stránek bez souhlasu společnosti používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webových stránek, provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu. Zejména jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webových stránek. 
2.8    Jakékoliv texty, grafická díla či jiné předměty umístěné na webové stránce jsou chráněny autorským právem a uživatel není oprávněn k jejich užití bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Zejména se zakazuje jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu uveřejněného na webových stránkách, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. 
2.9    Bez předchozího písemného souhlasu společnosti je rovněž zakázáno jakékoliv užití webových stránek nebo jejich částí pro jinou než osobní potřebu (zejména další užití webových stránek formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin). Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webových stránek.
2.10    Společnost neodpovídá za žádnou škodu, která uživatelovi vznikne v souvislosti s používáním webových stránek a každý uživatel je používá na vlastní riziko. Společnost dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. 
2.11    Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky za účelem zjednodušení přístupu k samotným informacím. Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah a funkčnost těchto jiných internetových stránek.


3.    ZÁKAZNICKÝ PORTÁL 


3.1    V rámci webových stránek je uživatelům poskytován též přístup do tzv. zákaznického portálu, prostřednictvím kterého je možné zejména spravovat smluvní vztah uzavřený se společností a získávat o něm přehled, spravovat účet v zákaznickém portálu (zákaznický účet), podávat vůči společnosti žádosti, oznamovat společnosti informace týkají se smlouvy či zákazníka a jiným způsobem se společností komunikovat (dále jen „zákaznický portál“). Zákaznický portál je nedílnou součástí webových stránek.
3.2    Přístup do zákaznického portálu je umožněn těm uživatelům webových stránek, kteří jsou současnými zákazníky společnosti (tj. mají se společností uzavřen alespoň jeden smluvní vztah na dodávku produktů či služeb ze strany společnosti), a to po provedení řádné a platné registrace do zákaznického portálu. Registrace uživatele do zákaznického portálu může proběhnout:
(a)    prostřednictvím vyplnění žádosti o registraci, která je zaslána elektronicky na společnost Pražská plynárenská, a.s. (sekce Registrace v rámci webových stránek);
(b)    osobně žádostí na kontaktních místech PP (Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1 a U Plynárny 500, Praha 4).
Upozornění: zadáním korespondenční adresy při žádosti zákazníka o registraci do zákaznického portálu nedochází v žádném případě k automatické změně jeho korespondenční adresy, jakožto zákazníka PP. Tato adresa slouží pouze pro zaslání dopisu s aktivačním heslem určeného k aktivaci zákaznického účtu zákazníka v rámci zákaznického portálu.
3.3    V návaznosti na podání žádosti o registraci je mezi zákazníkem a společností uzavřena smlouva o provozu a užívání zákaznického portálu. Aktivace zákaznického účtu proběhne přihlášením přímo na odkaz www.zakaznickyucet.ppas.cz nebo přímo přes internetové stránky www.ppas.cz v sekci Registrace.
3.4    V rámci zákaznického účtu jsou evidovány smluvní účty zákazníka, které představují jeho jednotlivé smluvní vztahy se společností. Pro vyloučení pochybností platí, že zákazník musí mít v zákaznickém portálu vždy minimálně jeden smluvní účet, může jich být však i více. Zákazník má v rámci zákaznického účtu rovněž náhled na své již uzavřené smluvní účty. Registrovat nové smluvní účty může v rámci zákaznického účtu vedle společnosti pouze zákazník, tj. osoba, na kterou je odběrné místo evidováno. Registrace nového smluvního účtu je možná pouze po uzavření smlouvy o dodávce komodity do příslušného odběrného místa.
3.5    Podmínky používání portálu jsou dále upraveny ve smlouvě o provozu a užívání zákaznického portálu uzavřené mezi společností a zákazníkem a dále v rámci zvláštních obchodních podmínek zákaznického portálu, které blíže rozvádí jednotlivá práva a povinnosti ze smlouvy o provozu a užívání zákaznického portálu. 
3.6    Přístup do portálu je ukončen k datu ukončení platnosti smlouvy o portále.


4.    COOKIES
4.1    Webové stránky mohou obsahovat doplňky typu cookies, které se používají pro sběr informací, jaké jsou typy prohlížeče, operační systém, počty a typy navštívených stránek. Sběr těchto informací slouží k analýze, pro jaké účely jsou webové stránky používány, četnost návštěv jednotlivých sekcí apod. 
4.2    Používáním webových stránek uživatel souhlasí s ukládáním cookies. 
4.3    V současné době využívá společnost cookies výhradně v souvislosti s využíváním analytického nástroje Google Analytics, vyvinutého a provozovaného společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Více o podmínkách užití Google Analytics se lze dočíst zde a zde.
4.4    Upozorňujeme, že uživatel může ukládání cookies kdykoliv odmítnout, a to v rámci nastavení internetového prohlížeče, případně prostřednictvím návodu poskytnutého zde.


5.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1    Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uveřejnění na webových stránkách.
5.2    Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat. Změněné a doplněné podmínky jsou účinné dnem jejich uveřejnění na webových stránkách a uživatel má povinnost se s nimi bezodkladně seznámit a dodržovat je. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.
5.3    Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení podmínek.
5.4    Tyto podmínky a jakékoliv právní vztahy, které vzniknou v souvislosti s používáním webových stránek, se řídí právními předpisy České republiky.


V Praze dne 1.3. 2019